Vedtekter for Farmasøyter uten grenser, Norge

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Farmasøyter Uten Grenser, Norge (FUG Norge).

§ 2 Formål
Foreningen har til formål å fremme god helse for alle uavhengig av økonomi og bosted, med hovedinnsats på det farmasøytiske området.

§ 3 Medlemmer
Som medlem opptas enhver som vil arbeide for formålet under gjeldende vedtekter.
Som medlemmer opptas enkeltpersoner. Bedrifter og foreninger kan opptas som støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmerett på generalforsamlingen.
Medlemmene betaler en årlig kontingent.
Medlemskap opphører hvis medlemmet ikke betaler kontingent etter purring.
Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall beslutte å ekskludere et medlem som handler til skade for foreningen.

§ 4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes innen 1. mai hvert år. Innkalling vedlagt sakspapirer sendes ut minst 14 dager før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal inneholde følgende punkter:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av ordstyrer og referent
- Styrets beretning
- Årsregnskap
- Handlingsplan
- Behandling av innkomne forslag
- Godkjenning av budsjett og fastsettelse av kontingent
- Valg

Hvert medlem har én stemme ved generalforsamlingen. Avstemming skal skje skriftlig dersom ett av de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Generalforsamlingen treffer sin beslutning ved alminnelig flertall, om ikke annet allerede er bestemt i vedtektene.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremmes senest 1. februar.

§ 5 Styret
Den daglige ledelse ivaretas av styret, som består av leder og 3-6 styremedlemmer. Lederen og de øvrige medlemmer velges for 2 år av gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Hvis det velges en studentrepresentant til styret blir studentrepresentanten valgt for ett år. Gjenvalg kan finne sted.
På første møte etter generalforsamlingen konstituerer styret seg. Sekretariatsfunksjonen kan etter styrets beslutning ivaretas av Norsk Farmaceutisk Selskap.

Styret treffer sine beslutninger ved alminnelig flertall. Styret er kun beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det kan avholdes telefonmøte.

§ 6 Økonomi, regnskap og revisjon
Organisasjonens regnskapsår er kalenderåret. Årsregnskap med status revideres av generalforsamlingens valgte revisor.

§ 7 Tegning og heftelse
Organisasjonen forpliktes utad ved underskrift av leder og ett styremedlem. Ved vesentlige rettshandlinger undertegnes organisasjonen av et samlet styre.
Det påhviler ikke medlemmene noen personlig heftelse for organisasjonens forpliktelser.

§ 8 Vedtektsendringer
Vedtektene kan kun endres med 2/3 flertall av generalforsamlingens avgitte stemmer.
Endringer trer i kraft umiddelbart etter generalforsamlingen.

§ 9 Oppløsning
Beslutning om oppløsning av Farmasøyter Uten Grenser, Norge, kan treffes på en ordinær generalforsamling med minst ¾ av de fremmøttes stemmer.
Ved oppløsning av organisasjonen skal eventuelle gjenstående midler anvendes i henhold til organisasjonens formål, herunder kunne tilfalle annen allmennyttig organisasjon i Norge som driver lignende arbeid.